Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier iBog® er udgivet til Dansk på samtlige gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne.

Køb adgang til Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier

Forfatter

Ole Schultz Larsen er er lektor på Viby Gymnasium i Aarhus med fagene dansk og psykologi. Har tidligere udgivet Udviklingens veje, Systime 1993, Psykologiske perspektiver, Systime 1996, Fem aldre, Systime 1999, Psykologiens veje, Systime 2008 og Dansk prosa 1956-2001, Systime 2005.

Redaktion

  • Grete Ravn Nielsen, ekstern redaktør
  • Poul Storgaard Mikkelsen, forlagsredaktion

Det får du adgang til

  • 2 videoklip
  • 100 illustrationer
  • 60 opgaver
  • 50 tekstuddrag
  • ca. 310 sider

Om Håndbog til dansk

ISBN: 978-87-616-6833-2

© Forfatterne, Dansklærerforeningens Forlag / Systime A/S. Første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er Dansklærerforeningens Forlag / forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Forsiden

Forsiden er udarbejdet af Ole Schultz Larsen og Anna Marie Thomasen/Systime.