Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier giver elever og kursister en klar og velstruktureret indføring i danskfagets genrer, metoder og begreber. 

Det får du adgang til

  • 2 videoklip
  • 100 illustrationer
  • 60 opgaver
  • 50 tekstuddrag
  • ca. 310 sider

Forfatter

  • Ole Schultz Larsen

Redaktion

  • Grete Ravn Nielsen

Forsiden

Forsiden er udarbejdet af Ole Schultz Larsen og Systime.

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-6833-2

© Forfatterne, Dansklærerforeningens Forlag / Systime A/S. Første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er Dansklærerforeningens Forlag / forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761668332. Copyright forfatterne og Dansklærerforeningens Forlag / Systime A/S 2018