Du skal logge ind for at skrive en note

Den grundige og systematiske nærlæsning af tekster er det helt centrale i danskfaget. Nærlæsningen har karakter af en stadig vekslen mellem analyse og fortolkning, mellem at have blik for tekstens enkeltdele på den ene side og for teksten som helhed og den kontekst, den skriver sig ind i, på den anden side. I den forstand bygger danskfaget på en hermeneutisk tilgang til tekster. Hvad det vil sige, vil vi prøve at uddybe i det følgende.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hermeneutisk cirkel 1.

Illustration: Systime

Hermeneutisk cirkel 1.

Illustration: Systime
Du skal logge ind for at skrive en note

Hermeneutik kommer af græsk og betyder at fortolke eller tyde. Vi kan bestemme hermeneutikken som en humanistisk videnskabsteori eller erkendelsesteori, der redegør for, hvordan vi fortolker tekster og ytringer, som mennesker har frembragt. Hermeneutikken beskriver arbejdet med at fortolke tekster som en cirkulær bevægelse eller en hermeneutisk cirkel, der løber frem og tilbage mellem forståelsen af tekstens enkeltdele og fortolkningen af teksten som helhed. Det er i princippet skævt, når vi tidligere har sagt, at analysen af tekstens enkelte dele kommer før fortolkningen af teksten som helhed. Det gør den ofte i undervisningen, men i selve den (erkendelses-)proces, hvor vi arbejder med at forstå en tekst, cirkler vi konstant frem og tilbage mellem del og helhed, mellem analyse og fortolkning, fordi vi ikke kan forstå de enkelte dele af teksten uden en forståelse af helheden og heller ikke helheden uden en forståelse for de enkelte dele. Allerede når vi har læst eller analyseret de første sider eller dele af en tekst, danner vi os en fortolkning af teksten som helhed, af hvad den vil sige, hvor den vil hen, og hvad dens tematik er. Denne fortolkning af tekstens helhedsmening revideres imidlertid løbende, i takt med de nye informationer vi får gennem den videre læsning eller analyse af teksten, og det fortsætter, indtil vi når frem til en fortolkning, vi synes belyser flest mulige dele af teksten.

Analyse og fortolkning af tekster er således ikke noget, der kan holdes skarpt adskilt. Samtidig med, at vi analyserer en tekst, konstruerer vi den ene fortolkning af teksten efter den anden, sammenholder dem med hinanden og reviderer dem fortløbende, indtil vi synes, vi er nået frem til den mest holdbare eller robuste fortolkning af teksten. Det er vel at mærke ikke den endelige eller den sande fortolkning af teksten. En sådan gives ikke. Men det er den, der belyser og giver mening til flest mulige af tekstens enkeltdele.

Den grundlæggende tanke i hermeneutikken er med andre ord, at vi forstår delene ud fra helheden og helheden ud fra delene. Teksten er imidlertid ikke den yderste ramme for dette arbejde. Teksten er selv en del af en større helhed, som f.eks. kan udgøres af det forfatterskab, teksten indgår i, af den kommunikationssituation eller det medie, teksten er indlejret i, eller endnu større af de historiske og kulturelle forhold, den er blevet til under.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hermeneutisk cirkel 2.

Illustration: Systime

Hermeneutisk cirkel 2.

Illustration: Systime
Du skal logge ind for at skrive en note

Der er ifølge hermeneutikken endnu en cirkel på spil i forbindelse med fortolkningen af tekster. Den løber frem og tilbage mellem fortolkeren og det, der fortolkes. Når vi læser tekster, gør vi det altid med en bestemt forforståelse eller forståelseshorisont. Med forforståelse eller forståelseshorisont menes der de livserfaringer, vi har gjort i vores liv, den viden vi kommer med, og de særlige forventninger, vi har til teksten. Forforståelsen har indflydelse på, hvordan vi forstår og fortolker teksten. Den er de briller, vi ser teksten igennem.

På den ene side er forforståelsen afgørende for, at vi overhovedet kan skabe mening i den tekst, vi læser, og vores endelige fortolkning af teksten bliver da også til i mødet mellem vores forståelseshorisont og tekstens forståelseshorisont. På den anden side kan vores forståelseshorisont også snyde os og være begrænset, så der er ting i teksten, vi overser eller helt misforstår. Derfor foregår der hele tiden en cirkelbevægelse, når vi læser tekster, hvor vi kaster vores forforståelse ind i teksten for at forstå den, men undertiden tvinges til at revidere eller videreudvikle vores egen forforståelse under indtryk af tekstens forståelse, således at vi får en ny forforståelse, som vi igen kan bringe i spil på teksten og så videre. I denne proces bliver tekstfortolkningen samtidig til en selvfortolkning, hvor vi konfronteres med vores egen forståelse af verden.

Forforståelsens betydning for fortolkningen af en tekst peger igen på, at der ikke gives nogen endelig eller sand fortolkning af en tekst. Forskellige læsere med hver deres forforståelse kan i princippet fortolke en tekst meget forskelligt, selv om tekstens egen forståelseshorisont dog sætter nogle rammer for fortolkningsmulighederne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Samlet kan vi sige, at tekstfortolkning ifølge hermeneutikken både handler om en bevægelse frem og tilbage mellem del og helhed og om en bevægelse frem og tilbage mellem forforståelse og fortolkning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave til Hvad er hermeneutik?

Gruppearbejde: Hver gruppe giver uden adgang til hjælpemidler et bud på en fortolkning af Benny Andersens digt Mit liv som indvandrer fra Denne kommen og gåen (1993). Alternativt kan grupperne arbejde med Emil Aarestrups digt Angst fra Digte (1838). Gruppen præsenterer resultatet for klassen.

I hver gruppe sidder der to observatører, der har læst grundigt på de to hermeneutiske cirkler. De holder øje med gruppen og gør sig følgende overvejelser:

  1. Hvilke forforståelser (erfaringer, viden, forventninger) bringer gruppens medlemmer i spil for at forstå teksten?
  2. Hvilke bud på fortolkninger dukker op i forbindelse med analysen af enkelte dele af teksten?
  3. Hvordan udvikler fortolkningen af teksten sig?
  4. Til slut overvejer observatørerne, om det var muligt at iagttage de hermeneutiske cirkelbevægelser mellem del og helhed og mellem forforståelse og tekstfortolkning i gruppens arbejde med teksten.

Observatørernes arbejde præsenteres for klassen efter gruppens fremlæggelse.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761668332. Copyright forfatterne og Dansklærerforeningens Forlag / Systime A/S 2018